Kancelária mediátora:
M. R. Štefánika 2427
093 01 Vranov nad Topľou
Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 16:00

Streda: 07:30 - 16:00

Piatok: 07:30 - 16:00
Kancelária mediátora:
Slovenská 344/49
094 31 Hanušovce nad Topľou

Úradné hodiny


Utorok: 07:30 - 15:30

Štvrtok: 07:30 - 15:30Mediátorkou mediačných kancelárií je JUDr. Miria Imrich Breznoščáková, PhD.

Právnické vzdelanie získala štúdiom na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorú som úspešne absolvovala v máji 1998 obhájením titulu Magister práv.

Bezprostredne po skončení školy pracovala na notárskom úrade, kde po absolvovaní povinných koncipientských kurzov končiacich dvoma hodnotenými výstupmi, r. 2000 zavŕšila koncipientskú prax úspešným vykonaním notárskej skúšky, čím som sa stala notárskym kandidátom. Súbežne som v tomto roku obhájila titul doktor práv rigoróznou skúškou na tému notár ako súdny komisár v konaní o dedičstve.

V r. 2003 ako úspešný kandidát vo výberovom konaní bola menovaná ministrom spravodlivosti SR, za notárku so sídlom v Hanušovciach n.T a v r. 2005 som vytvorila spolu s JUDr. Darinou Breznoščákovou, notárkou so sídlom vo Vranove n.T., spoločenstvo notárskych úradov so sídlom vo Vranove n.T.

Okrem vykonávania notárskej činnosti sa venovala sústavnému samovzdelávaniu a v r. 2006 absolvovala odbornú prípravu mediátora a ako 79. mediátor v poradí bola zapísaná do zoznamu mediátorov.

Sústavne sa venuje svojmu odbornému rastu, lektorovaním vrámci Vzdelávacej komisie NK SR, lektorky Edukačného centra mimosúdneho riešenia sporov Košice a Justičnej akadémie SR.

Jej odborný rast vyvrcholil doktorandským štúdiom na právnickej fakulte UPJŠ od r. 2011 a obhájením titulu PhD. v júni 2015.


V mediačnej činnosti sa orientuje na majetkové spory, najmä podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vysporiadanie nehnuteľností, kde využíva bohaté skúsenosti a vedomosti z notárskej praxe.

Jej 25 ročnú notársku prax a 14 ročnú mediačnú prax, sústavný odborný rast v tejto agende JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. spolu so svojimi asistentkami v kancelárii vo Vranove n.T a v Hanušovciach n.T sú pripravení ponúknuť Vám, obyvateľom a podnikateľom mesta Vranov nT a Hanušovce n.T a širšieho okolia. Tešíme sa na Vašu návštevu a Vašu dôveru v nesporové vyriešenie Vášho majrtkovo-právneho vysporiadania s našou odbornou právnou opaterou nad Vašimi rodinnými či firemnými majetkami.

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Vaša mediátorka


Mimo úradných hodín a dní na základe individuálnej dohody.
tel VT: 0908 193 881, mobil Ha: 0905 655 039